ODOLNOSŤ VOČI
STATICKÉMU TLAKU (EN 1628)

Všetky spevnené body dverí (rohy, oblasť kovania a kolíky) sú vystavené sile vyvíjanej strojom. Tento tlak je 3 kN pre triedy 1 a 2, 6 kN pre triedu 3, 10 kN pre triedu 4 a 15 kN pre triedy 5 a 6. Pre lepšiu predstavu 10 kN zhruba zodpovedá zaťaženiu 1 020 kg. Nesmie dôjsť k deformácii dverí.

ODOLNOSŤ VOČI
DYNAMICKÉMU TLAKU (EN 1629)

Odolnosť voči dynamickému tlaku sa hodnotí pádom telesa o hmotnosti 50 kg na tri záťažové body. Pre triedy 1 a 2 je výška pádu 450 mm; pre triedu 3 je to 750 mm. Pre triedy 4 a vyššie norma neustanovuje žiadne skúšky pri dynamickom tlaku, pričom odpor pri statickom tlaku je veľmi vysoký a dostatočný. Podmienkou úspešnej skúšky je zachovaná rovinnosť krídla dverí.

ODOLNOSŤ VOČI MANUÁLNYM
POKUSOM O VLÁMANIE (EN 1630)

Pokiaľ ide o balistický odpor, výsledky sa hodnotia, tu majú rozhodujúci význam prostriedky. Norma popisuje prostriedky (sila, nástroje, trvanie atď.) Implementované s cieľom perforovať otvor s minimálne definovanými rozmermi. Výsledkom testu je vyhovenie, ak v stanovenom čase nemôžu objekty šablón (obdĺžnik, elipsa a kruh) prejsť otvormi, ktoré sa mohli počas testu vytvoriť. Počas tohto testu sa útočníkom pre každú triedu dodáva iná sada nástrojov.

Trieda odolnosti je schopnosť odolávať násilnému vniknutiu do chráneného priestoru po použití fyzickej sily alebo pomocou nástrojov. Najnovšie predpisy o odolnosti proti vlámaniu (EN 1627, EN 1628, EN 1629 a EN 1630) stanovujú novú klasifikáciu s použitím skratky RC (Resistance Class). Tá nahrádza predchádzajúcu normu, ktorá používala skratku WK (z nemeckého Widerstands-Klasse, trieda). Nasledujúca info-tabuľka zobrazuje porovnanie jednotlivých tried novej klasifikácie a stručný popis metód vlámania:

Triedy odolnosti a hodnoty

Produkt bol pridaný do zoznamu želaní
Produkt bol pridaný do porovnávania.